Kvinne, singel og bor alene. Nylig collage gjort, nå har jeg jobb. Jeg jobber som nærmeste sekretær til sjef. Selskapet er stort og jeg har mye jobb å gjøre. Fordi jeg ikke har tid til å gå ut i klubber, caffee, bruker jeg denne metoden til å kontakte deg!
Du virker…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store